Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link 

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/
  • Buletin informativ publicat in conformitate cu prevederile legii 544 din 2001 pentru anul 2021 (Adaugat la data 15.02.2022) Vizualizare
BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public
 

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Unirea, telefon 0242-343028, la adresa de e-mail: primariaunireacalarasi@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Unirea, Sos. Calarasi – Fetesti, nr. 303, localitatea Unirea, cod postal 917270 județul Călărași, https://www.primaria-unirea.ro

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Unirea: link 
 

– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
HCL nr. 39 din 25.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionarea Consiliului Local Unirea  Vizualizare Vizualizare

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE,  PROGRAMUL DE AUDIENTE
 

Organigrama institutiei:

  • aprobată prin HCL nr. 28 din 31.03.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții  Vizualizare
Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului – disponibile pe pagina instituţiei 

Luni – Vineri între orele: 08.00 – 16.00
Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul: Joi : 09.00 – 13.00 

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link

Program de audiente:

Primar: dl. Ciprian Andrei – Olteanu – Marti intre orele 13:00 – 16:00

Viceprimar: dl. Ionuț Bondoc – Joi intre orele 08:00 – 12:00

Secretar general: d-na Radu Georgiana Mariana – Miercuri intre orele 08:00 – 12:00 si 13:00 – 16:00

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08:30 – 10:30, astfel:
– telefonic, la nr. 
0242-343028;
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe


COMUNEI UNIREA SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei Unirea:
Dl. Olteanu Ciprian Andrei
  – Primar
Dl.
Bondoc Ionut – Viceprimar
D-na. Radu Georgiana Mariana
  – Secretar general;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: D-na. Radu Georgiana Mariana
 – Secretarul general UAT

Denumire: Primaria Comunei Unirea
Sediul: localitatea Unirea, sos. Calarasi – Fetesti, nr.303
Telefon: 
0242-343028.
Fax : 0242-343448.
E-mail: primariaunireacalarasi@yahoo.com
Site: https://www.primaria-unirea.ro

 

Bugetul propriu al comunei Unirea şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local   
Referitor la sursele financiare ale comunei 
Unirea atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Unirea şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Unirea

 
f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica 
link

 

i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE 


În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1  click aici și 2 click aici.

Secretarul General Comuna Unirea, 
d-na Radu Georgiana Mariana
 
Formular solicitare in baza Legii 544/2001