Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link 

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/
  • Raport De Evaluare A Implementarii Legii Nr. 544 Din 2001 In Anul 2019 Vizualizare
  • Raport De Evaluare Legea Nr. 52 Din 2003 Pentru Anul 2019  Vizualizare
  • Raport De Evaluare Legea Nr. 544 Din 2001 In Anul 2019  Vizualizare
  • Raport Periodic De Activitate Pe Anul 2019 – Legea Nr. 544 Din 2001 Vizualizare
  • Raport De Evaluare Legea 544 Din 2001 Pentru Anul 2018 – Anexa 10  Vizualizare
  • Raport De Evaluare Legea Nr. 52 Din 2003 Pentru Anul 2018  Vizualizare
  • Raport Periodic De Activitate Legea 544 Din 2001 Pentru Anul 2018  Vizualizare
BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public
 

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Unirea, telefon 0242-343028, la adresa de e-mail: primariaunireacalarasi@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Unirea, str. Principală, nr.1, localitatea Unirea, cod postal 917270 județul Călărași, https://www.primaria-unirea.ro

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Unirea: link opis legislativ 
 

– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
– HCL nr. ___ din ___ – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea link

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE,  PROGRAMUL DE AUDIENTE
 
– aprobată prin H.C.L. nr. 42 din 30.06.2018
  • privind HCL nr. 42 din 30.06.2018 privind aprobare organigrama si stat functii Vizualizare
  • HCL nr. 42 din 30.06.2018 anexa 1 la HCL 11 – organigrama Vizualizare
  • HCL nr. ___ din ___ anexa 2 la HCL 11 – stat de functii  Vizualizare
Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei 
Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. ___/___)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link
Nume si prenumeFunctiaZile de audienteOre de audiente
Olteanu Ciprian Andrei Primar Marti 10,00 - 14,00
Bondoc Ionut Viceprimar Joi 10,00 - 12,00
Dorde Florica Secretar general Vineri 10,00 - 14,00

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. 
0242-343028;
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe


COMUNEI UNIREA SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei Unirea:
Dl. Olteanu Ciprian Andrei
  – Primar
Dl.
Bondoc Ionut – Viceprimar
D-na. Dorde Florica
  – Secretar general;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: Dorde Florica
 – Secretarul general UAT

Denumire: Primaria comunei Unirea
Sediul: localitatea Unirea, sos. Calarasi – Fetesti, nr.303
Telefon: 
0242-343028.
Fax : 0242-343448.
E-mail: primariaunireacalarasi@yahoo.com
Site: https://www.primaria-unirea.ro

 

Bugetul propriu al comunei Unirea şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local   
Referitor la sursele financiare ale comunei 
Unirea atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Unirea şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Unirea

 
f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica 
link
g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 

i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE 


În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 și 2 

Secretarul comunei Unirea, 
Dorde Florica
 
Formular solicitare in baza Legii 544/2001