Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 15 mai 2023 click aici

 • Raport final al examenului de promovare în clasă, functia publica de executie consilier clasa I nr. 5387 din 12.12.2023 Vizualizare
 • Raportul final al examenului de promovare în clasă, functia de executie consilier I compartiment achizitii publice nr. 5386 din 12.12.2023 Vizualizare
 • Anunţ nr. 5125 din 22.11.2023 privind promovarea în clasă funcţionar public Registrul Agricol Vizualizare
 • Anunţ nr. 5124 din 22.11.2023 privind promovarea în clasă funcţionar public Achiziţii Publice Vizualizare
 • Raport final concurs referent, clasa III, asistent, Impozite și Taxe – nr. 4367 din 16.10.2023 Vizualizare
 • Rezultatul probei interviului, concurs referent, clasa III, grad asistent, Impozite și Taxe – nr. 4321 din 16.10.2023 Vizualizare
 • Rezultatele privind proba scrisă – concurs impozite și taxe nr. 4307 din 12.10.2023 Vizualizare
 • Afișarea rezultatelor selecție dosare concurs – Impozite și Taxe nr. 4243 din 09.10.2023 Vizualizare
 • Anunt nr. 3575 din 18.08.2023 privind orgaizarea concursului de recrutare referent compartiment Impozite și Taxe (Adaugat la data 11.09.2023) Vizualizare
 • Raport final concurs 2848 din 26.06.2023 la concursul pentru ocuparea functiei publice de referent registrul agricol la comuna Unirea, Judetul Calarasi Vizualizare
 • Rezultatul probei interviu concurs 2830 din 23.06.2023 la concursul pentru ocuparea functiei publice de referent registrul agricol la comuna Unirea, Judetul Calarasi Vizualizare
 • Afisarea rezultatelor concurs 2690 din 16.06.2023 la concursul pentru ocuparea functiei publice de referent registrul agricol la comuna Unirea, Judetul Calarasi  Vizualizare
 • Rezultatele privind selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea functiei publice de referent clasa III, debutant, din 13.06.2023 Vizualizare
 • Raport final nr. 2401 din 26.05.2023 al concursului infirmieră – Primăria comunei Unirea – Cămin pentru persoane Vârstnice Sf. Maria Unirea Vizualizare
 • Raport final nr. 2339 din 23.05.2023 al concursului ȘEF SVSU – în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Unirea – Primaria Unirea Vizualizare
 • Proces verbal nr. 2322 din 22.05.2023 privind proba scrisa concurs ȘEF SVSU – în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Unirea – Primaria Unirea Vizualizare
 • Proces verbal nr. 2303 din 22.05.2023 privind proba scrisa concurs infirmieră – Primăria comunei Unirea – Cămin pentru persoane Vârstnice Sf. Maria Unirea Vizualizare
 • Anunț nr. 2254 din 17.05.2023 potrivit art. IV alin. (6) din O.U.G . nr. 34 din 2023 (Adaugat la data 17.05.2023) Vizualizare
 • Proces verbal nr. 2210 din 15.05.2023 privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de ȘEF SVSU Vizualizare
 • Proces verbal nr. 2099 din 12.05.2023 privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de Infirmieră Vizualizare
 • Anunț nr. 1772 din 21.04.2023 privind organizarea concursului de Referent, clasa III, grad debutant, compartiment Registru Agricol – Primăria comunei Unirea (Adaugat la data 15.05.2023) Vizualizare
 • Anunț nr. 1862 din 26.04.2023 privind organizarea concursului de ȘEF SVSU – în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Unirea – Primaria Unirea Vizualizare
 • Anunț nr. 1836 din 25.04.2023 privind organizarea concursului de infirmieră – Primăria comunei Unirea – Cămin pentru persoane Vârstnice Sf. Maria Unirea Vizualizare
 • Proces verbal nr. 351 din data de 01.02.2023 in urma selecției dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru functia de Consilier II Administrator Camin Cultural Vizualizare
 • Proces verbal nr. 350 din 01.02.2023 in urma selectarii dosarelor pentru ocuparea postului vacant de bucatar la Primaria Unirea  Vizualizare
 • Anunt nr. 117 din 12.01.2023 concurs Consilier II – administrator CĂMIN CULTURAL din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, judeţul Călăraşi Vizualizare
 • Anunț nr. 106 din 11.01.2023 privind concurs bucătar – Primăria Comunei Unirea – Cămin pentru Persoane Vârstnicee Sf. Maria Unirea Vizualizare
 • Anunt nr. 1336 din 29.04.2022 privind organizare concurs recrutare administrator si asistent medical Vizualizare
 • Anunt testare profesionala (Adaugat la data 08.04.2022) Vizualizare
 • Anunt privind promovarea in grad imediat superior la compartmentul asistenta sociala (Adaugat la data 07.04.2022) Vizualizare

– Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de conducere specifice de secretar general al UAT Unirea (Adaugat la data 11.06.2021) Vizualizare
– Rezultatul interviului pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de conducere specifice de secretar general al UAT Unirea (Adaugat la data 11.06.2021) Vizualizare
– Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de conducere specifice de secretar general al UAT Unirea (Adaugat la data 04.06.2021) Vizualizare
– Anunt nr. 2392 din 07.05.2021 privind organizarea concursului de recrutare pentru functia de secretar general al UAT Unirea Vizualizare

– Anunt nr. 1759 din 31.03.2021 anulare concurs Secretar General al UAT Unirea  Vizualizare
– Anunt nr. 663 din 11.02.2021 concurs in vederea ocuparii 1 post agent paza Vizualizare
– Anunt nr. 659 din 11.02.2021 concurs in vederea ocuparii 1 post de bucatar – in cadrul Caminului pentru persoane Varstnice Sfanta Maria  Vizualizare
– Anunt nr. 504 din 02.02.2021 organizare concurs Secretar General al UAT Unirea Vizualizare
– Anunt nr. 85 din 07.01.2021 – anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de muncitor calificat bucatarie – Caminul pentru persoane varstnice Sfanta Maria Vizualizare
 
– Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat in 28.12.2020 – Referent Clasa III  Vizualizare
– Anunt din 02.12.2020 privind bibliografie Registrul Agricol pentru agent agricol Vizualizare
– Anunt nr. 5092 din 09.11.2020 concurs pentru post contractual  Vizualizare
– Anuntul nr. 4919 din 05.11.2020 privind organizarea concursului in vederea ocuparii functei publice de executie vacante: click aici
– Anunt nr. 1680 din 11.04.2019 privind concurs pentru ocuparea postului corespunzator functiei contractuale vacante de Administrator la Caminul pentru Persoane Varstnice “Sfanta Maria” din comuna Unirea, judetul Calarasi Vizualizare

ANUNT  Nr. 1257 din 02.04.2018 Privind organizarea pentru ocuparea postului corespunzator functiei contractuale vacante de Consilier II – administrator Camin Cultural. Pentru mai multe detalii tuale vacante de Consilier II – administrator Camin Cultural. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNŢ Nr. 1000/07.03.2017 Primăria Comunei Unirea organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante : referent, clasa III, gradul debutant – compartimentul achiziții publice

Probele stabilite sunt următoarele: probă scrisă şi interviu

Condiţiile de desfăşurare a concursului: Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Unirea, str. Șos. Călărași-Fetești, nr.303, localitatea Unirea, judeţul Călăraşi.

Proba scrisă se va desfăşura în data de : 13.04.2017 orele 1000;
Interviul în data de : 14.04.2017 orele 1200

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din H.G. nr. 611/2008:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

2.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
3.Copiile de pe acte prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
4.Documentul prevăzut la alin.(1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.
În acest caz, candidatul declarat admis de selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

5.Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autotrităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 15.03.2017-03.04.2017 la sediul Primăriei Comunei Unirea.

Condiţii pentru participare la concurs:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice publice pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice : pentru funcţia de referent, clasa III, gradul debutant, compartmentul achiziții publice, -candidaţii trebuie să aibă studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,

Formularul de înscriere conform anexei nr. 3 se poate ridica de la sediul primăriei- compartimentul financiar-contabil – personal- salarizare.

Relaţii suplimentare la telefon 0242/343028.

PRIMAR ING. BELU FLORIAN

BIBLIOGRAFIE

ACHIZIȚII PUBLICE

-Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (r 2), cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR, ING. BELU FLORIAN

Anunt privind concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiilor contractuale – infirmier Caminul pentru persoane varstnice “Sfanta Maria”: click aici

Anunt nr. 3662 / 29.08.2016 concurs pentru ocuparea postului vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale – sofer: click aici si click aici

Anunt nr. 1937 / 04.05.2016 concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de consilier gradul II – Operator Rol: click aici

Anunt nr. 1703 / 19.04.2016 concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de director Caminul pentru persoane varstnice “Sfanta Maria”: click aici