Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

– Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de conducere specifice de secretar general al UAT Unirea (Adaugat la data 11.06.2021) Vizualizare
– Rezultatul interviului pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de conducere specifice de secretar general al UAT Unirea (Adaugat la data 11.06.2021) Vizualizare
– Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de conducere specifice de secretar general al UAT Unirea (Adaugat la data 04.06.2021) Vizualizare
– Anunt nr. 2392 din 07.05.2021 privind organizarea concursului de recrutare pentru functia de secretar general al UAT Unirea Vizualizare

– Anunt nr. 1759 din 31.03.2021 anulare concurs Secretar General al UAT Unirea  Vizualizare
– Anunt nr. 663 din 11.02.2021 concurs in vederea ocuparii 1 post agent paza Vizualizare
– Anunt nr. 659 din 11.02.2021 concurs in vederea ocuparii 1 post de bucatar – in cadrul Caminului pentru persoane Varstnice Sfanta Maria  Vizualizare
– Anunt nr. 504 din 02.02.2021 organizare concurs Secretar General al UAT Unirea Vizualizare
– Anunt nr. 85 din 07.01.2021 – anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de muncitor calificat bucatarie – Caminul pentru persoane varstnice Sfanta Maria Vizualizare
 
– Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat in 28.12.2020 – Referent Clasa III  Vizualizare
– Anunt din 02.12.2020 privind bibliografie Registrul Agricol pentru agent agricol Vizualizare
– Anunt nr. 5092 din 09.11.2020 concurs pentru post contractual  Vizualizare
– Anuntul nr. 4919 din 05.11.2020 privind organizarea concursului in vederea ocuparii functei publice de executie vacante: click aici
– Anunt nr. 1680 din 11.04.2019 privind concurs pentru ocuparea postului corespunzator functiei contractuale vacante de Administrator la Caminul pentru Persoane Varstnice “Sfanta Maria” din comuna Unirea, judetul Calarasi Vizualizare

ANUNT

Nr. 1257 din 02.04.2018

Privind organizarea pentru ocuparea postului corespunzator functiei contractuale vacante de Consilier II – administrator Camin Cultural. Pentru mai multe detalii tuale vacante de Consilier II – administrator Camin Cultural. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNŢ

Nr. 1000/07.03.2017

Primăria Comunei Unirea organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante :
– referent, clasa III, gradul debutant – compartimentul achiziții publice

Probele stabilite sunt următoarele: probă scrisă şi interviu

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Unirea, str. Șos. Călărași-Fetești, nr.303, localitatea Unirea, judeţul Călăraşi.

Proba scrisă se va desfăşura în data de : 13.04.2017 orele 1000;
Interviul în data de : 14.04.2017 orele 1200

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din H.G. nr. 611/2008:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

2.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
3.Copiile de pe acte prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
4.Documentul prevăzut la alin.(1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.
În acest caz, candidatul declarat admis de selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

5.Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autotrităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 15.03.2017-03.04.2017 la sediul Primăriei Comunei Unirea.

Condiţii pentru participare la concurs:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice publice pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice :
-pentru funcţia de referent, clasa III, gradul debutant, compartmentul achiziții publice, -candidaţii trebuie să aibă studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,

Formularul de înscriere conform anexei nr. 3 se poate ridica de la sediul primăriei- compartimentul financiar-contabil – personal- salarizare.

Relaţii suplimentare la telefon 0242/343028.

PRIMAR

ING. BELU FLORIAN

BIBLIOGRAFIE

ACHIZIȚII PUBLICE

-Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (r 2), cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR,

ING. BELU FLORIAN

 

Anunt privind concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiilor contractuale – infirmier Caminul pentru persoane varstnice “Sfanta Maria”: click aici

Anunt nr. 3662 / 29.08.2016 concurs pentru ocuparea postului vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale – sofer: click aici si click aici

Anunt nr. 1937 / 04.05.2016 concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de consilier gradul II – Operator Rol: click aici

Anunt nr. 1703 / 19.04.2016 concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de director Caminul pentru persoane varstnice “Sfanta Maria”: click aici